NYHETER

Esmaeilzadeh Holding publicerar delårsrapport för perioden januari – september 2023

DATUM: 2023-11-14     KATEGORI: Private Equity

“Under det tredje kvartalet har EHAB fortsatt sitt kontinuerliga arbete med att säkra och diversifiera finansieringskällorna för EHAB och portföljen. Detta är en förutsättning för att kunna exekvera på vår affärsmodell och uppnå våra finansiella mål. Som ett naturligt steg i detta arbete har till exempel både Lyvia och Dentalum framgångsrikt säkrat bankfinansiering. Vi arbetar dessutom dedikerat med flera parallella, mer eller mindre framskridna, initiativ i syfte att realisera värden i EHAB:s portfölj och därmed kunna återbetala utestående obligationslån.” – Saeid Esmaeilzadeh, verkställande direktör

Finansiell överblick

 • Det totala substansvärdet var 7 736 Mkr (7 645), motsvarande 10 037 kr per aktie (10 086).
 • Totala tillgångar var 9 363 Mkr (8 914).
 • Nettokassa / -skuld uppgick till -1 416 Mkr (-1 054), vilket motsvarar en belåningsgrad (LTV) om 18 % (14 %). Soliditeten var 83 % (86 %).
 • Niomånadersperiodens resultat uppgick till 129 Mkr (3 131) och resultatet per aktie uppgick till 168 kr (4 131). Tredje kvartalets resultat uppgick till -156 Mkr (-9) och resultatet per aktie uppgick till -203 kr (-11).

Viktiga händelser under det tredje kvartalet 2023

 • I början av juli kommunicerade Novedo att bolaget utsett rådgivare i syfte att förbereda en börsnotering. Bolaget har därefter hållit extra bolagsstämma för att fatta tillämpliga börsförberedande beslut.
 • Under juli meddelade Lyvias dotterföretag, Mirovia Nordics AB (publ), att bolagets samtliga utestående obligationer om 800 Mkr kommer att lösas in. Inlösen ägde rum den 15 augusti 2023.
 • Under september undertecknade Dentalum ett låneavtal med Danske Bank för refinansiering av bolagets seniora obligation med förfall den 2 oktober 2023.
 • Under september har Lyvia Group förvärvat Arc Consulting, ett bolag med bas i Polen som är specialiserade på att skapa intelligenta affärsmodeller med stöd av modern teknologi.
 • Under september upptog EHAB ett kortfristigt lån i form av en revolverande kreditfacilitet, vilket utgör en tillåten skuld under EHAB:s obligationsvillkor.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Under oktober meddelande Lyvia att bolaget säkrat en lånefinansiering om 1,6 Mdkr från de ledande nordiska bankerna Danske Bank och DNB.
 • EHAB kommunicerade i november om en uppdatering av EHAB:s finansiella mål och att EHAB har flera pågående processer i syfte att realisera värden i portföljen, samt att EHAB initierat en så kallad written procedure (skriftligt förfarande) i syfte att ändra EHAB:s obligationsvillkor.

Ladda ner kvartalsrapport i pdf 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saeid Esmaeilzadeh, VD och grundare

E-post: saeid@ehab.group

Nils Fredrik Lagerstrand, General Counsel & Vice VD

Telefon: +46 720 90 26 99

E-post: nilsfredrik@ehab.group

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 november 2023, kl. 08.00 CET.

Om Esmaeilzadeh Holding AB (publ)

EHAB är ett entreprenöriellt drivet investmentföretag som investerar i och utvecklar långsiktigt hållbara företag inom utvalda branscher. Det primära fokuset är investeringar inom operationella bolagsgrupper med möjlighet till såväl organisk som förvärvsbaserad tillväxt. För mer information, se www.ehab.group.

 


logo