NYHETER

FHH innehar 97,55 procent av Magnolia Bostad, fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Magnolia Bostad och förlänger acceptperioden

DATUM: 2021-08-20     KATEGORI: Holmströmgruppen

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER USA (DE ”EXKLUDERADE JURISDIKTIONERNA”), ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ETT ERBJUDANDE ENLIGT LAGAR OCH REGLER I SÅDAN RELEVANT JURISDIKTION SKULLE VARA FÖRBJUDET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. AKTIEÄGARE SOM INTE ÄR BOSATTA I SVERIGE SOM ÖNSKAR ACCEPTERA ERBJUDANDET (DEFINIERAT NEDAN) MÅSTE GENOMFÖRA NÄRMARE UNDERSÖKNINGAR AVSEENDE TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH MÖJLIGA SKATTEKONSEKVENSER. AKTIEÄGARE HÄNVISAS TILL DE ERBJUDANDERESTRIKTIONER SOM FRAMGÅR AV AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE OCH AV DEN ERBJUDANDEHANDLING SOM HAR PUBLICERATS PÅ FHH:S HEMSIDA (WWW.MULAN-OFFER.COM).

 

Den 7 juli offentliggjorde F Holmström Fastigheter AB (”Holmströmgruppen”) och Areim AB (”Areim”) ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Magnolia Bostad AB (”Magnolia Bostad”) att överlåta samtliga sina aktier i Magnolia Bostad till F Holmström Holding 6 AB (“FHH”) för ett vederlag om 76 kronor per aktie (”Erbjudandet”).

Vid slutet av acceptperioden den 18 augusti 2021 hade Erbjudandet accepterats av aktieägare som representerar 15 575 454 aktier, motsvarande 41,18 procent av aktierna och rösterna i Magnolia Bostad. FHH kontrollerar själv 21 321 837 aktier, motsvarande 56,37 procent och eftersom Erbjudandet har accepterats av 41,18 procent innehar nu FHH över 90 procent av aktierna. Eftersom Erbjudandet accepterats i sådan utsträckning att FHH nu innehar mer än 90 procent av aktierna i Magnolia Bostad, är alla villkor för Erbjudandets fullföljande uppfyllda. Således förklaras Erbjudandet ovillkorat i alla avseenden och FHH kommer att fullfölja förvärvet av de aktier som har lämnats in i Erbjudandet. Redovisning av likvid för de aktier som har lämnats in i Erbjudandet till och med den 18 augusti 2021 kommer att påbörjas den 25 augusti 2021.

FHH har påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier i Magnolia Bostad samt föreslagit att Magnolia Bostads styrelse ansöker om avnotering av Magnolia Bostads aktier från Nasdaq Stockholm.

För att ge återstående aktieägare i Magnolia Bostad möjlighet att acceptera Erbjudandet har FHH beslutat att förlänga acceptperioden i Erbjudandet till och med den 1 september 2021 klockan 17.00 (CEST). Redovisning av likvid för de aktier som har lämnats in under förlängningen av acceptperioden förväntas påbörjas omkring den 8 september 2021.

Information om Erbjudandet

Information om Erbjudandet är tillgänglig på: www.mulan-offer.com.
Kontaktperson
Sofia Österlöf
sofia.osterlof@fogelpartners.se
+46 70 777 10 10

 

Viktig information

FHH lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 augusti 2021 kl. 08.00 (CEST).

Detta pressmeddelande har endast offentliggjorts på svenska.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i de Exkluderade Jurisdiktionerna eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande enligt lagar och regler skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag, genom post eller annat kommunikationsmedel (inklusive, men ej begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet) som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats i de Exkluderade Jurisdiktionerna, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från de Exkluderade Jurisdiktionerna. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer således inte, och ska inte, sändas, postas eller på annat sätt spridas eller vidarebefordras i eller till de Exkluderade Jurisdiktionerna.

Detta pressmeddelande sänds inte, och får inte sändas, till aktieägare med registrerade adresser i de Exkluderade Jurisdiktionerna. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra förvaltare som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i de Exkluderade Jurisdiktionerna får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller något annat dokument som erhållits i samband med Erbjudandet, till sådana personer. Med ”USA” avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater (dess territorier och besittningar, varje stat inom Amerikas förenta stater och Columbiadistriktet).

Erbjudandet och den information samt den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av en ”authorised person” som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet, eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i FSMA (Financial Promotion) Order 2005.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan generellt, men inte alltid, kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är, till sin natur, föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden som är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. På grund av flera faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom FHH:s kontroll, kan det inte garanteras att framtida förhållanden inte väsentligen avviker från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och FHH har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.


logo