NYHETER

Novedo publicerar rapport för Q3 2023

DATUM: 2023-11-08     KATEGORI: Holmströmgruppen
Kv3 2023: Stabil tillväxt och utveckling

Tredje kvartalet (juli–september 2023)

 • Nettoomsättningen ökade med 38,1 procent till 631,4 MSEK (457,2), varav organisk tillväxt uppgick till 1,8 procent.
 • EBITA-resultat uppgick till 50,5 MSEK (49,4) och EBITA-marginal till 8,0 procent (10,8). EBITA-marginalen för tredje kvartalet 2023 är i nivå med jämförelseperioden 2022, rensat för den positiva effekt som uppstod i samband med att ett större antal bolag införde successiv vinstavräkning samtidigt under tredje kvartalet 2022.
 • EBIT-resultat uppgick till 37,0 MSEK (40,3).
 • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 0,6 MSEK (-2,9).
 • Novedos obligationsinnehavare godkände villkorsändringar av bolagets utestående obligationslån 2021/2024, villkorat av en IPO innan 31 mars 2024, däribland en förlängning av lånets löptid fram till 26 november 2025.
 • Vid en extra bolagsstämma den 21 september beslutades om ändring av bolagsordningen och uppdelning av aktier, bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier samt riktade nyemissioner av aktier.

Perioden (januari–september 2023)

 • Nettoomsättningen ökade med 65,9 procent till 1 942,1 MSEK (1 170,4), varav organisk tillväxt uppgick till 3,7 procent.
 • EBITA-resultat ökade till 186,8 MSEK (92,8) och EBITA-marginal uppgick till 9,6 procent (7,9).
 • EBIT-resultat uppgick till 146,9 MSEK (71,6).
 • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 68,5 MSEK (15,2).
 • Helsingborgs Byggplåt AB, Stantraek A/S samt Dundertech AB med en samlad omsättning för 2022 om cirka 355 MSEK förvärvades och tillträddes.

Inga väsentliga händelser har skett efter balansdagen

Per-Johan Dahlgren, VD & koncernchef, kommenterar på årets första nio månader 2023:
Novedo visar på stark tillväxt och stabil utveckling. Nettoomsättning och EBITA R12 månader ökade till 2 545,1 MSEK respektive 247,5 MSEK, där samtliga rörelsemarginaler över R12 månader har stärkts i relation till FY 2022. Novedo har visat på god motståndskraft i det tuffare konjunkturläge som Sverige och omvärlden befunnit sig under 2023 och Novedo är väl rustat för en fortsatt stabil och positiv utveckling även framöver.

För mer information, vänligen kontakta:
Per-Johan Dahlgren
VD & Koncernchef
per-johan.dahlgren@novedo.se
Mobil: +46 (0)705 97 06 44

Om Novedo
Novedo är en industrigrupp av framstående B2B-bolag, med sund företagskultur och välbalanserad mix av tjänste- och produktutbud samt stabil och diversifierad kundbas, inom tre segment – Industri, Infrastruktur samt Installation & Tjänster. Bolaget har en aktiv förvärvsstrategi och målet är att fortsatt växa med kvalitativa bolag samt genom organisk tillväxt. För mer information www.novedo.se.

Ladda ner kvartalsrapport i pdf 


logo