NYHETER

Novedo publicerar bokslutskommuniké för 2022: Stabil tillväxt och lönsamhet

DATUM: 2023-02-23     KATEGORI: Private Equity

Fjärde kvartalet (oktober–december 2022)

 • Nettoomsättning ökade med 196 procent till 603,0 MSEK (203,8), varav organisk tillväxt uppgick till 8,9 procent.
 • EBITA-resultat ökade till 60,7 MSEK (20,0) och EBITA-marginal uppgick till 10,1 procent (9,8).
 • Kvartalets resultat uppgick till -25,6 MSEK (1,4).
 • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 65,7 MSEK (17,2).
 • Nordkabel A/S, med en årsomsättning om 215 MDKK (cirka 315 MSEK) för räkenskapsåret som slutade 30 juni 2022, förvärvades och tillträddes.
 • Bolagets utestående obligationer togs upp till handel på Nasdaq Stockholms lista för företagsobligationer den 28 oktober 2022.

Perioden (januari–december 2022)

 • Nettoomsättning ökade med 378 procent till 1 773,4 MSEK (370,9), till följd av få jämförelsebolag under perioden anges inte organisk tillväxt.
 • EBITA-resultat ökade till 153,6 MSEK (31,0) och EBITA-marginal uppgick till 8,7 procent (8,4).
 • Periodens resultat uppgick till -56,9 MSEK (0,5).
 • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 52,3 MSEK (55,0).
 • Breddning av affär till att även omfatta segmentet Industri samt närvaro i Danmark och Estland.
 • Elva bolag har tillträtts med en samlad årsomsättning för bolagens senaste tolv månader om 1 623,4 MSEK.
 • Obligationsvillkor för bolagets seniort säkerställt obligationslån 2021/2024 gör gällande att ingen utdelning får ske under obligationslånets löptid.

Väsentliga händelser efter balansdagen

Jan Johansson, erfaren styrelseledamot och tidigare även VD & koncernchef för SCA AB och Boliden AB, valdes till ny styrelseledamot och styrelseordförande vid extra bolagsstämma den 12 januari 2023.

I syfte att realisera bolagsförvärv har 250 MSEK i obligationer emitterats i februari 2023 inom ramen för bolagets existerande obligationslån 2021/2024. Novedos huvudägare har även förbundit sig till ett efterställt aktieägarlån om 100 MSEK som förfaller efter obligationslånets förfallodag.

Per-Johan Dahlgren, VD & Koncernchef, kommenterar helåret 2022:

”Novedos nischade industrigrupp av framstående B2B-bolag visar på fortsatt stabil tillväxt och lönsamhet under 2022 och proformerad nettoomsättning uppgick till cirka 2,4 miljarder SEK på årsbasis och proformerad EBITA till 246 MSEK.

Under 2022 har vi breddat affären till att bestå av tre affärssegment; Industri, Infrastruktur samt Installation & Tjänster samt expanderat geografisk även till Danmark och Estland. Vår avsikt är att växa segmenten till att vara omsättningsmässigt jämbördiga. Vi ser goda förvärvsmöjligheter inom Sverige men har även en aktiv förvärvsagenda utanför Sveriges gränser. För närvarande har vi tecknat avsiktsförklaringar för bolagsförvärv motsvarande en aggregerad omsättning om cirka 600 MSEK och EBITDA om cirka 90 MSEK.

Osäkerheten kring den allmänna samhällsekonomin fortsätter att prägla affärsläget även för 2023. Vi ser dock ett gott orderläge vid ingången av året, vilket följer av portföljbolagens välbalanserade mix av erbjudanden samt stabila och diversifierade kundbas, vilket ger goda förutsättningar för långsiktig tillväxt och lönsamhet.”

För mer information, vänligen kontakta:
Per-Johan Dahlgren
VD & Koncernchef
per-johan.dahlgren@novedo.se
Mobil: +46 (0)705 97 06 44

Ladda bokslutskommuniké i pdf


logo