NYHETER

Kommuniké från Sdiptech AB:s (publ) årsstämma 2017

DATUM: 2017-06-20     KATEGORI: Private Equity

Årsstämman i Sdiptech AB (publ), 556672-4893, ägde rum tisdagen den 20 juni 2017 i IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016.

Årsstämman beslöt om vinstutdelning till ägare av befintliga preferensaktier uppgående till 8 kronor per preferensaktie, totalt 14 000 000 kronor, betalat kvartalsvis i ett belopp uppgående till 2 kronor per preferensaktie, vilket är i enlighet med villkoren för preferensaktierna som stipuleras i bolagsordningen.

Avstämningsdagar för den beslutade vinstutdelningen till preferensaktier ska enligt årsstämmans beslut vara den 15 juni 2017, den 15 september 2017, den 15 december 2017 och den 15 mars 2018. Utbetalning görs genom Euroclear Sweden AB:s försorg och beräknas ske den tredje bankdagen efter respektive avstämningsdag, med undantag för utbetalning juni 2017 då den beräknas ske den fjärde bankdagen efter avstämningsdagen.

LÄS MER


logo