NYHETER

EHAB publicerar delårsrapport för första nio månaderna 2022

DATUM: 2022-11-29     KATEGORI: Private Equity

De senaste nio månaderna har betonat den grundläggande styrkan i vår portfölj. Trots betydande externa utmaningar presenterar portföljbolagen solida resultat, framgångsrika transaktioner och ökad geografisk diversifiering. EHAB:s investeringsportfölj består nu primärt av väletablerade operationella grupper med lönsamma verksamheter inom ett antal sektorer. Under tredje kvartalet hade vi en lägre investeringstakt än de två föregående kvartalen med ett större fokus på att vidareutveckla portföljbolagens operativa verksamheter. Våra bolag står på stadiga grunder för att kunna leverera enligt sina framtidsplaner.” – Saeid Esmaeilzadeh, verkställande direktör.

Resultat och finansiell ställning för delårsperioden

 • Det totala substansvärdet var 7 645 Mkr (2 699), motsvarande 10 086 kr per aktie (5 538).
 • Balansomslutningen var 8 914 Mkr (2 700).
 • Nettokassa / -skuld uppgick till -1 054 Mkr (2), vilket resulterar i en belåningsgrad (LTV) om 14 % (0 %). Soliditeten var 86 % (100 %).
 • Niomånadersperiodens resultat uppgick till 3 131 Mkr (1 151) och resultatet per aktie uppgick till 4 131 kr (4 577). Tredje kvartalets resultat uppgick till -9 Mkr (1 151) och resultatet per aktie uppgick till -11 kr (4 524).

Viktiga händelser under det tredje kvartalet 2022

 • Under juli avyttrade EHAB aktier i Lyvia till ett värde av 86 Mkr, till nyckelpersoner i Lyviakoncernen. Andelarna motsvarade 1,7 % av EHAB:s ägande i Lyvia Group innan avyttringen. Betalning skedde genom kvittning mot skulder som uppstått vid omstruktureringen av Lyvia.
 • Lyvia beslutade om en riktad nyemission om 284 Mkr. Emissionen riktade sig främst till utvalda nya investerare samt nyckelpersoner i Lyviakoncernen.
 • Under juli listades EHAB:s obligationslån på Nasdaq Stockholms lista för företagsobligationer under kortnamnet EHAB01.
 • Under augusti emitterade Novedo framgångsrikt ytterligare obligationer om 250 Mkr inom ramen för existerande obligationslån. Bolaget ökade därmed den totala utestående volymen till 1 000 Mkr.

Väsentliga händelser efter perioden​​​​

 • Spartacus Partners AB:s bolagsstämma beslutade i november att dela ut bolagets samtliga aktier i Botello, Dentalum, Novedo och Samfastigheter samt en fordran som bolaget ägde. Till följd härav ägs dessa portföljbolagsaktier numera direkt av EHAB, vilket medför en enklare ägandestruktur.
 • EHAB har förvärvat en fordran på Centripetal Partner AB om 20 Mkr, jämte ränta, samt aktier i Centripetal Partner AB om 11 Mkr, från Dr. Saeid AB. Centripetal Partner AB beslutade därutöver den 22 november 2022 om en nyemission av aktier, varigenom EHAB kvittade lån till Centripetal Partner om 46 Mkr mot aktier till en värdering om 455 Mkr.
 • EHAB kallade till extra bolagsstämma som planeras äga rum den 30 november 2022. Där väntas ett antal beslut fattas, däribland emission av aktier samt utökande av antalet styrelseledamöter till sex personer. Rasmus Ingerslev har föreslagits tillträda som ny ledamot i bolagets styrelse.
 • Novedo och Rebellion tillkännagav var för sig sina första förvärv av bolag i Danmark och expanderade därigenom gruppernas närvaro utanför Sveriges gränser.

Ladda ner delårsrapport jan-sep 2022 i pdf


logo