NYHETER

EHAB publicerar bokslutskommuniké för 2022

DATUM: 2023-03-03     KATEGORI: Private Equity

Vi lämnar ett händelserikt år bakom oss som har varit formgivande för EHAB och vår investeringsportfölj. Vi har tagit metodiska kliv i att etablera oss som ett entreprenöriellt investmentföretag med lönsamhet och långsiktig hållbarhet som grundidé. Detta underbyggs av de resor våra portföljbolag har genomgått som resulterat i nya nivåer av mognad, storlek och stabilitet. Vi inleder det nya året med ett starkt förtroende från kapitalmarknaden, en välbeprövad strategi och nödvändig organisation för att exekvera enligt våra planer för 2023.” – Saeid Esmaeilzadeh, verkställande direktör

 

Finansiell överblick

 • Det totala substansvärdet var 7 607 Mkr (4 514), motsvarande 9 869 kr per aktie (5 955).
 • Totala tillgångar var 8 817 Mkr (4 516).
 • Nettokassa / -skuld uppgick till -1 133 Mkr (16), vilket motsvarar en belåningsgrad (LTV) om 15 % (0 %). Soliditeten var 86 % (100 %).
 • Årets resultat uppgick till 3 000 Mkr (1 450) och resultatet per aktie uppgick till 3 952 kr (4 618). Fjärde kvartalets resultat uppgick till -131 Mkr (299) och resultatet per aktie uppgick till -172 kr (574).

Viktiga händelser under det fjärde kvartalet 2022

 • Spartacus Partners AB:s bolagsstämma beslutade i november att dela ut samtliga ägda aktier i Botello, Dentalum, Novedo och Samfastigheter, samt en fordran som bolaget ägde. Därmed ägs dessa portföljbolags aktier endast direkt av EHAB, vilket medför en enklare ägarstruktur.
 • EHAB har förvärvat en fordran på Centripetal Partner AB om 20 Mkr, jämte ränta, samt aktier i Centripetal Partner AB om 11 Mkr, från Dr. Saeid AB. EHAB deltog även i en nyemission av aktier i bolaget där fordringar om 46 Mkr kvittades mot aktier till en värdering om 455 Mkr. EHAB:s ägande i Centripetal Partner AB uppgår efter emissionen till 69,8 %.
 • EHAB kallade till extra bolagsstämma den 30 november 2022. Bolagstämman beslutade om emission av aktier samt att välja Rasmus Ingerslev som ny ledamot i bolagets styrelse.
 • Novedo och Rebellion tillkännagav var för sig sina första förvärv av bolag i Danmark och expanderade därigenom gruppernas närvaro utanför Sveriges gränser.

Väsentliga händelser efter perioden

 • EHAB emitterade under januari 2023 ytterligare obligationer till ett nominellt belopp om 375 Mkr inom ramen för existerande obligationslån. Obligationerna placerades på 92,5 % av nominellt värde, och ämnas ta upp till handel på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.
 • Under januari kommunicerades att Novedo inlett en dual-track process, vilket innebär att andra möjligheter till förändring av ägandet sonderas parallellt med det pågående börsnoteringsarbetet. Därtill valdes Jan Johansson som ny styrelseordförande vid en extra bolagsstämma den 12 januari 2023.
 • Under de två första månaderna i 2023 har EHAB avyttrat aktier i Sdiptech AB (publ) till ett värde om 86 Mkr. Därutöver ingick EHAB ett avtal med Systematic Group AB om att byta 424 000 A-aktier som EHAB ägde i Sdiptech AB (publ), mot lika många B-aktier i samma bolag. Bytet ger EHAB ökad flexibilitet avseende handel med detta innehav.
 • I februari emitterade Novedo ytterligare obligationer om 250 Mkr inom ramen för existerande obligationslån.

För ytterligare information, var god kontakta:

Saeid Esmaeilzadeh, VD och grundare

+46 707 18 70 61, saeid@ehab.group

Nils Fredrik Lagerstrand, General Counsel & Vice VD

+46 720 90 26 99, nilsfredrik@ehab.group

 

Ladda bokslutskommuniké i pdf


logo