NYHETER

Dentalum publicerar interimsrapport för tredje kvartalet 2022

DATUM: 2022-11-30     KATEGORI: Private Equity

Tredje kvartalet, juli – september 2022

 • Rörelsens intäkter uppgick till 89,7 MSEK (53,6)
 • EBITDA uppgick till 13,8 MSEK (9,9)
 • Ett antal kliniker har presterat över prognos och som en följd av detta har Dentalum omvärderat villkorade tilläggsköpeskillingar. Den totala effekten av omvärderingen på resultaträkningen uppgick till -54,3 MSEK (0).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -59,7 miljoner kronor (-2,8).
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 4,0 miljoner kronor (6,1). Nettokassaflödet uppgick till -52,6 MSEK (-2,1).
 • Totalt eget kapital uppgår till 228,6 MSEK (144,9), kassabehållning 146,0 MSEK (108,3) och räntebärande skuld om 398,0 MSEK (295,2).
 • Under perioden förvärvade Dentalum sex (6) kliniker. Fyra av klinikerna i form av separata juridiska personer och en klinik förvärvades i en inkråmsaffär.

Första nio månaderna, januari – september 2022

 • Rörelseintäkterna ökade, jämfört med samma period föregående år, med 74,1 % till 281,2 MSEK (161,5).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -51,5 MSEK (-6,7).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 42,6 MSEK (22,9). Nettokassaflödet uppgick till -124,6 MSEK (-73,0).

Pro forma rullande 12 oktober 2021 till september 2022

 • Proforma rörelseintäkter ökade till 458,2 MSEK
 • Proforma konsoliderad EBITDA (ex IFRS 16 och DD-justeringar) på kliniknivå uppgick till 113,3 MSEK

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Inga väsentliga händelser efter periodens utgång

Ladda ner Q3 rapport i pdf


logo