NYHETER

Dentalum publicerar delårsrapport januari – juni 2023

DATUM: 2023-09-04     KATEGORI: Private Equity

Andra kvartalet april – juni 2023

 • Kapitalstrukturen stärktes genom aktieägartillskott om 141 miljoner kronor (-), följt av en nyemission om 153 miljoner kronor i Dentalum Group AB.
 • Rapporterad nettoomsättning i andra kvartalet uppgick till 125,2 miljoner kronor (105,4) och totala intäkter uppgick till 126,5 miljoner kronor (105,7).
 • Ökning av kvartalets intäkter jämfört med samma kvartal föregående år var drivet av förvärv av sju tandvårdskliniker sedan samma kvartal 2022, även om vissa kliniker haft en nedgång i intäkterna.
 • Konsoliderat EBITDA uppgick till 20,3 miljoner kronor (24,4) av vilka 29,8 miljoner kronor (31,2) genererades av tandvårdsklinikerna och -9,5 miljoner kronor (-6,9) av nettokostnader i moderbolaget, Dentalum Operations AB (publ).
 • Koncernens rörelsemarginal, IFRS-justerad EBITDA i procent av totala intäkter, var 16,1% (23,2%) för det andra kvartalet. Exklusive moderbolagets kostnader, uppgick den justerade EBITDA-marginalen till 23,6% (29,5%) under andra kvartalet.
 • Finansnettot uppgick till -1,6 miljoner kronor (-8,7), inklusive omvärdering av villkorade tilläggsköpeskillingar om 7,6 miljoner kronor (-0,1) samt räntekostnader, inklusive finansieringskostnader om -9,2 miljoner kronor (-8,6).
 • Nettokassaflödet efter investerings- och finansieringsaktiviteter uppgick till 125,5 miljoner kronor (-46,7)
 • Per den 30 juni 2023, efter genomfört aktieägartillskott, uppgick totalt eget kapital till 372,4 miljoner kronor (263,0), kassan till 229,1 miljoner kronor (198,6) och räntebärande skulder till 399,3 miljoner kronor (397,6), bestående av obligationslån om 400 miljoner kronor, justerat för upplupna finansieringskostnader.

Första sex månaderna januari-juni 2023

 • Rapporterad nettoomsättning under de första sex månaderna uppgick till 244,5 miljoner kronor (189,9) och totala intäkter till 247,6 miljoner kronor (191,5).
 • Koncernens EBITDA, justerat för IFRS-justeringar om 11,3 miljoner kronor (6,6) uppgick till 42,7 miljoner kronor (45,5), varav 61,3 miljoner kronor (57,9) genererades i tandvårdsklinikerna och   -18,6 miljoner kronor (-12,4) av nettokostnader i moderbolaget, Dentalum Operations AB (publ)
 • Koncernens rörelsemarginal, IFRS-justerad EBITDA i procent av totala intäkter, uppgick för de första sex månaderna till 17,3% (23,8%). Exklusive moderbolagets kostnader var den justerade EBITDA-marginalen för de första sex månaderna 24,7% (30,3%).
 • Finansnettot uppgick till 2,9 miljoner kronor (-17,3), inklusive omvärdering av villkorade köpeskillingar om 21,0 miljoner kronor (-0,1) och räntekostnader, inklusive finansieringskostnader, om -18 miljoner kronor (-17,2).
 • Koncernens nettoresultat uppgick till 18,1 miljoner kronor (8,2)
 • Koncernens konsoliderade kassaflöde från den löpande verksamheten, inklusive betald skatt, uppgick till 20,9 miljoner kronor (29,3).
 • Nettokassaflödet efter investerings- och finansieringsaktiviteter uppgick till 112,7 miljoner kronor (-72,2).

Viktiga händelser

Under det andra kvartalet 2023

Dentalum Group AB genomförde framgångsrikt en nyemission om 153 miljoner kronor, varav 141 miljoner kronor tillsköts Dentalum Operations AB (publ) genom ett aktieägartillskott för att facilitera refinansieringen av obligationslån som förfaller den 2 oktober 2023, och för att möjliggöra ytterligare organiska tillväxtmöjligheter samtidigt som vi selektivt utforskar förvärvsbaserade tillväxtmöjligheter.

Efter perioden

Ledningen och styrelsen har, efter den kapitalanskaffning som beskrivs ovan, fortsatt sitt arbete med att refinansiera bolagets obligation. Som ett resultat av detta arbete är Bolaget i långt framskridna diskussioner med banker och ett avtal förväntas undertecknas före obligationens förfallodatum. Parallellt utvärderas möjligheten att förlänga obligationslånet istället för att refinansiera det, om ett avtal om bankfinansiering inte kommer till stånd inom de närmaste veckorna. Om inget av alternativen är tillgängliga vid tidpunkten för obligationens förfall, förväntas bolaget inte kunna uppfylla sina åtaganden gentemot obligationsinnehavarna.

Styrelsen och ledningen är dock positiva till bolagets förmåga att genomföra refinansieringen, alternativt en förlängning, av obligationen.

För mer information, vänligen kontakta

Max Dorthé Ladow, VD och medgrundare, +46 709 85 97 83, max.ladow@dentalum.com Sofi Eriksson, CFO, +46 705 95 46 33, sofi.eriksson@dentalum.com

För mer information, vänligen besök www.dentalum.com

Dentalum Operations AB (publ) är en snabbväxande tandvårdskedja med fokus på att förvärva lönsamma och hållbara tandvårdskliniker i Norden. Dentalums filosofi bygger på lokal förankring där klinikägarna får fortsätta vara entreprenörer och driva verksamheterna med hög självständighetsgrad även efter genomfört förvärv. Dentalum har som mål att bygga en organisation i världsklass och är övertygade om att rätt arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och företagskultur skapar ett motiverande och engagerande arbetsklimat som leder till den högsta kvalitet av vård och en enastående service till våra patienter.

Denna information är sådan information som Dentalum Operations AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2023 kl. 22:15 CEST.

Ladda ner rapport i pdf


logo