NYHETER

Magnolia Bostad publicerar bokslutskommuniké för 2022

DATUM: 2023-02-24     KATEGORI: Projektutveckling

Resultatet tyngdes av uteblivna försäljningar, negativa värderingseffekter, nedskrivningar av projekt och engångseffekter. För att anpassa oss efter nya marknadsförutsättningar har vi under det senaste halvåret arbetat med kostnadsbesparingar. Under fjärde kvartalet har vi gått vidare med översynen av vår byggrättsportfölj som nu ligger på cirka 18 800 byggrätter. Vår byggrättsportfölj är nu bättre balanserad för rådande förutsättningar. Vi har en stark marknadsposition och en hög genomförandekapacitet med goda möjligheter att fortsätta utveckla bostäder och nya samhällen även under rådande tuffa marknadsförutsättningar.

1 januari-31 december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 569 mkr (1 268).
 • Rörelseresultatet uppgick till -747 mkr (260), varav -230 mkr (128) avser
  värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -929 mkr (75) och resultat efter skatt
  uppgick till -863 mkr (50).
 • Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andel, uppgick till -20,89 kr (1,59).

1 oktober-31 december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 349 mkr (716).
 • Rörelseresultatet uppgick till -235 mkr (196), varav -34 mkr (22) avser
  värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -288 mkr (145) och resultat efter
  skatt uppgick till -281 mkr (148).
 • Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andel, uppgick till -6,93 kr (3,83).

Viktiga händelser 1 oktober-31 december 2022

 • Genomförde en större översyn av byggrättsportföljen för att göra den bättre
  balanserad för rådande marknadsförutsättningar.
 • Erhöll två ovillkorade aktieägartillskott om totalt 300 mkr från Magnolia Bostads
  ägare HAM Nordic AB.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

 • Inga viktiga händelser efter kvartalets slut.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Tengelin, VD
johan.tengelin@magnoliabostad.se

Fredrik Westin, vice VD och CFO
fredrik.westin@magnoliabostad.se
072 720 00 06

 

Ladda bokslutskommuniké i pdf


logo