Private Equity –
våra investeringar

HPE – Holmström Private Equity är en dynamisk investerare med stort engagemang. Vi tar oftast plats i styrelsen och vi använder vår erfarenhet och vårt nätverk för att utveckla våra investeringar. Vi är en långsiktig investerare med en relationsdriven strategi.

Vi investerar i intressanta företag
i Sverige och internationellt.

Delar av det positiva kassaflöde som genereras från förvaltningsfastigheterna ska användas till att göra investeringar i en bred aktieportfölj. Holmström Private Equity har som mål att gå in i små eller mellanstora bolag som är i en tillväxtfas. Vi är en aktiv investerare som är på ständig jakt efter entreprenörsdrivna bolag där vi kan komplettera med kapital, kompetens och nätverk. Vi arbetar alltid tillsammans med företagsledning och styrelse och vår närvaro gör stor skillnad för bolagen och dess ägare. Vi tillför tydliga värden till våra portföljbolag i vår ambition att öka värdet på våra investeringar.

 

Vi är en dynamisk investerare med stort engagemang. Vi tar oftast plats i styrelsen och vi använder vår erfarenhet och vårt nätverk för att utveckla våra investeringar. Vi är en långsiktig investerare med en relationsdriven strategi.

Det är människorna bakom bolagen som är den avgörande faktorn när vi väljer våra investeringar. Vår investeringsstrategi bygger dessutom på potential och tillväxtmöjligheter, medan bransch och verksamhetsinriktning är av underordnad betydelse.

 

Vi investerar bara i företag där vi ser en potential att fördubbla bolagsvärdet under en femårsperiod. Vår historia visar på flera framgångsrika investeringar de senaste åren. Ta del av våra avyttrade investeringar genom att klicka här.

 

Holmströmgruppen har en långsiktig investeringshorisont och vårt fokus ligger på att skapa en långsiktig värdetillväxt. Vi har ingen förutbestämd exit­strategi utan väljer tidpunkt för våra nyinvesteringar och avyttringar utifrån gällande marknadsförutsättningar.